Sikkerhed, kvalitet og dokumentation er for os i Øjenklinikken Frost ikke blot konkrete krav i lovgivningen, men tillige en naturlig betingelse og afgørende for, at vi kan tilbyde vore patienter de tryggeste rammer for et behandlingsforløb.

I det øjemed har vi på klinikken klare retningslinjer for patientidentifikation forud for enhver undersøgelse og/eller behandling. Patienter modtages og identificeres ved forespørgsel af navn, personnummer og adresse samt ved forevisning af sygesikringsbevis af samme sundhedspersonale, som udfører evt. undersøgelser på patienten, ligesom vi forud for enhver behandling ved navns nævnelse atter sikrer os identitet overensstemmende med journalen.

Særlig omhyggelighed udvises ved identifikation af patienter til operation, hvor både sygeplejerske og læge overbeviser sig om korrekt identitet såvel ved modtagelsen og den indledende øjendrypning som umiddelbart inden behandlingen påbegyndes.

En patient, der som følge af åndelig eller legemlig svækkelse ikke kan svare for sig, sikres korrekt identificeret ved at spørge ledsager, der selv skal identificere sig og på betryggende vis skal godtgøre, at vedkommende kan indestå for patientens identitet.

Vi har strenge retningslinjer for modtagelse, behandling, opbevaring og destruktion af personhenførbare data såsom henvisninger, journalnotater, udskrivningsbreve, indhentning af oplysninger fra og svar til myndigheder m. v. Al korrespondance med personnumre foregår således som krypteret mail.

Ligeledes har vi allerede forberedt os på den betydelige stramning, bl. a. med lovpligtig aftale med systemleverandør, der vil  træde i kraft med Persondataforordningen maj 2018. 

Som følge af fuld digitalisering på alle klinikkens kontor-, undersøgelses- og behandlingsrum må intet skriftligt dokument forlade sekretærkontoret, men indskannes, hvorefter det umiddelbart destrueres i makulator og papiraffaldet bortskaffes og destrueres sikkert ved Sygehusets foranstaltning efter kontraktlig aftale. Det kan således ikke forekomme, at personhenførbare data ligger henslængt på et bord.

Alle personhenførbare notater opbevares således digitalt i fuldt hacker-sikret, digitaliseret journalsystem fra landets største og mest erfarne leverandør (Novax A/S). Oplysningerne gemmes dels på vor egen server, der er dobbelt indelåst, dels ved løbende overførsel til central server hos Novax A/S, hvor der hver aften foretages back-up af alle ændringer, der måtte være tilføjet i dagens løb.

Novax A/S er Med-Com-godkendt og overholder dermed de danske standarder for elektronisk journalføring i speciallægepraksis. Dette indebærer tillige, at Novax A/S på fuldt betryggende vis tager sig af destruktion af udtjent hard- og software, som måtte blive udskiftet med nyt.

På Øjenklinikken Frost stræber vi alle måder mod at sikre minimere risikoen for komplikationer til de mangeartede behandlinger, vi udfører. Arbejdet med kvalitetsforbedringer i forbindelse med identificerbare kvalitetsbrist er således en væsentlig opgave for os.

Komplikationer og utilsigtede hændelser vil således blive anmeldt til dels regionen, hvori patienten er hjemmehørende, dels til Dansk Patient Sikkerhedsbase (DPSD), til hvilken der er oprettet initialmodtager og kontaktperson.

Iht. Sundhedsloven § 215 a1 skal Embedslægeinstitutionen gennemføre tilsynsbesøg vedrørende den lægelige patientbehandling på de private behandlingssteder, som er registreret i Sundhedsstyrelsen. Vi havde i foråret 2013 et sådant tilsyn og kunne med glæde og stolthed konstatere, at samtlige af de i alt 70 målepunkter, embedslægen gennemgik, blev fundet i bedste orden.

Embedslægeinstitutionen har ikke siden fundet anledning til at aflægge os et besøg.

Rapporten over Embedslægeinstitutionens tilsyn med øjenklinikken kan i sin helhed læses ved at klikke på linket her

Der findes desværre endnu ingen anerkendte kliniske databaser, til hvilke de øjenoperationer, vi udfører, kan indberettes.

Men alle undersøgelsesresultater fra de regelmæssige øjenkontroller af patienter med diabetes mellitus (sukkersyge) indberettes i henhold til lovgivningen til databasen  Diabase.

I foråret 2014 og atter i foråret 2017 foranstaltede Danske Regioner og Lægeforeningen en patienttilfredshedsundersøgelse. Den praktiske gennemførelse ved Rambøll Management bestod i besvarelse af et spørgeskema, som de første 130 patienter, der fra en bestemt mandag og ugedagene derefter konsulterede øjenklinikken, blev bedt om at besvare. Såvel besvarelsesprocenten som tilfredsheden med min øjenklinik var - på landsplan - rekordhøj. 
De bearbejdede resultater af spørgeskemaet 2014 kan i deres helhed ses ved at klikke på dette link

Klik også her for rapporten 2017

Akkreditering

Certifikat