Sikkerhed, kvalitet og dokumentation er for Øjenklinikken Frost ikke blot konkrete krav i lovgivningen, men tillige en naturlig betingelse og afgørende for, at vi kan tilbyde vore patienter de tryggeste rammer for et behandlingsforløb.

I det øjemed har vi på klinikken klare retningslinjer for patientidentifikation forud for enhver undersøgelse og/eller behandling. Patienter modtages og identificeres ved forespørgsel af navn, personnummer og adresse samt ved forevisning af sygesikringsbevis af samme sundhedspersonale, som udfører evt. undersøgelser på patienten, ligesom vi forud for enhver behandling ved navns nævnelse atter sikrer os identitet overensstemmende med journalen.

Særlig omhyggelighed udvises ved identifikation af patienter til operation, hvor både sygeplejerske og læge overbeviser sig om korrekt identitet såvel ved modtagelsen og den indledende øjendrypning som på operationslejet.

En patient, der som følge af åndelig eller legemlig svækkelse ikke kan svare for sig, sikres korrekt identificeret ved at spørge ledsager, der selv skal identificere sig og på betryggende vis skal godtgøre, at vedkommende kan indestå for patientens identitet.

Vi har strenge retningslinjer for modtagelse, behandling, opbevaring og destruktion af personhenførbare data såsom henvisninger, journalnotater, udskrivningsbreve, indhentning af oplysninger fra og svar til myndigheder m. v.

Som følge af fuld digitalisering på alle klinikkens kontor, undersøgelses- og behandlingsrum må intet skriftligt dokument forlade sekretærkontoret, men indskannes, hvorefter det umiddelbart destrueres i makulator og papiraffaldet bortskaffes og destrueres sikkert ved Sygehusets foranstaltning efter kontraktlig aftale. Det kan således ikke forekomme, at personhenførbare data ligger henslængt på et bord.

Alle personhenførbare notater opbevares således digitalt i fuldt hacker-sikret, digitaliseret journalsystem fra landets største og mest erfarne leverandør (Novax A/S). Oplysningerne gemmes dels på vor egen server, der er dobbelt indelåst, dels ved løbende overførsel til central server hos Novax A/S, hvor der hver aften foretages back-up af alle ændringer, der måtte være tilføjet i dagens løb.

Novax A/S er Med-Com-godkendt og overholder dermed de danske standarder for elektronisk journalføring i speciallægepraksis. Dette indebærer tillige, at Novax A/S på fuldt betryggende vis tager sig af destruktion af udtjent hard- og software, som måtte blive udskiftet med nyt.

På Øjenklinikken Frost stræber vi alle måder mod at sikre minimere risikoen for komplikationer til de mangeartede behandlinger, vi udfører. Arbejdet med kvalitetsforbedringer i forbindelse med identificerbare kvalitetsbrist er således en væsentlig opgave for os.

Komplikationer og utilsigtede hændelser vil således blive anmeldt til dels regionen, hvori patienten er hjemmehørende, dels til Dansk Patient Sikkerhedsbase (DPSD), til hvilken der er oprettet initialmodtager og kontaktperson.

Iht. Sundhedsloven § 215 a1 skal Embedslægeinstitutionen gennemføre tilsynsbesøg vedrørende den lægelige patientbehandling på de private behandlingssteder, som er registreret i Sundhedsstyrelsen. Vi havde her i foråret 2013 et sådant tilsyn og kunne med glæde og stolthed konstatere, at samtlige af de i alt 70 målepunkter, embedslægen gennemgik, blev fundet i bedste orden.

Rapporten over Embedslægeinstitutionens tilsyn med øjenklinikken kan i sin helhed læses ved at klikke på linket her

Der findes desværre endnu ingen anerkendte kliniske databaser, til hvilke de øjenoperationer, vi udfører, kan indberettes, men alle operationer indberettes løbende til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR).

I foråret 2014 foranstaltede Danske Regioner og Lægeforeningen en patienttilfredshedsundersøgelse. Den praktiske gennemførelse ved Rambøll Management bestod i besvarelse af et spørgeskema, som de første 130 patienter, der fra en bestemt madag og ugedagene derefter konsulterede øjenklinikken, fik udleveret. Såvel besvarelsesprocenten som tilfredsheden med min øjenklinik var - på landsplan - rekordhøj. 
De bearbejdede resultater af spørgeskemaet kan i deres helhed ses ved at klikke på dette link